بازي و رياضي

بازی ریاضی

شما مي‌توانيد به راحتي پلاک خانه‌ي دوستتان و سن او را پيدا کنيد؛ بدون آن که مستقيم از او بپرسيد. براي اين کار از او بخواهيد:

1 پلاک خانه اش را دو برابر و با پنج جمع کند.

2 حاصل را در 50 ضرب کند.

3 سنش را به حاصل ضرب بيافزايد.

4. 365 را که تعداد روزهاي سال است، به حاصل اضافه کند.

5 از نتيجه عدد 615 را کم کند و عدد به دست آمده را به شما بگويد.

 

ارقام سمت راست سن او و بقيّه ي ارقام شماره ي پلاک خانه اش هستند.

مثال:فرض کنيد دوست شما پانزده سال دارد و پلاک خانه اش 81 است.

1) 81x2=162+5=167

2) 167x50=8350

3) 8365=8350+15

4) 8730= 8365+365

5) 8115 =615- 8730

مي‌توانيد به جاي سنّ، شماره ي کوچه ي دوستتان را بپرسيد.

تساوي زير را برقرار کنيد:

با استفاده از علائم(جمع، منها، تقسيم، ضرب)به اين تساوي 2 3 4 5 6 7 8=9 برسيد.

نکته

اگر بخواهيم يک عدد سه رقمي را در عدد 1001 ضرب کنيم، اصلاً احتياج به عمل ضرب نداريم. چون تنها کافي است که عدد سه رقمي را دو بار تکرار کنيم.

مثال:

643x1001= 643643

712x1001=712712

خودتان هم امتحان کنيد!